GS1 Estonia liikmelisuse üldtingimused

Kinnitatud EAN-EESTI

10. mai 2005.a.

juhatuse otsusega nr. 9

 

Muudetud GS1 Estonia

02.sept. 2005.a.

juhatuse otsusega nr. 11

 

Muudetud GS1 Estonia

16.sept. 2014.a.

juhatuse otsusega nr. 1

Liikmelisuse üldtingimused

1.         Mõisted

 

Käesolevates üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1       "Alguskuupäev" tähendab kuupäeva, millal GS1 Estonia väljastab juriidilisele isikule või FIE-le vastavalt nende poolt esitatud Ankeet-avaldusele globaalse ettevõtteprefiksi, mille kohta saadetakse teade Ankeet-avaldusel näidatud e-posti aadressile.

1.2       "Ankeet-avaldus" tähendab GS1 Estonia liikmeks astumise ankeet-avalduse vormi, mille täidab Taotleja.

1.3       "GS1 Estonia" tähendab mittetulundusühingut GS1 Estonia, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikoodiga 80004087.

1.4       "GS1 Numbrid" tähendab GS1 globaalset ettevõtteprefiksit ja muid numbreid, mis väljastatakse GS1 Estonia poolt Liikmele kasutamiseks vastavalt käesolevatele Üldtingimustele.

1.5       "GS1 Numbrisüsteem" on GS1 Estonia poolt evitatav rahvusvaheline GS1 Numbrite süsteem  ja standardid.
1.6      
"Intellektuaalomand" tähendab piiranguteta kõiki õigusi olemasolevatele leiutistele, patentidele, ärimudelitele, tehnoloogiatele, kaubamärkidele, logodele, andmebaasi õigustele, konfidentsiaalsele informatsioonile, oskusteabele, ärisaladustele, ärinimedele ja mistahes eeltoodud ekvivalentidele kõikjal maailmas.

1.7       "Kaubamärgid" tähendab GS1 Estonia ja/või GS1 Numbrisüsteemiga seotud kaubamärke (kas registreeritud või mitte, sealhulgas registreerimise taotlused).

1.8       "Liige" tähendab juriidilist isikut või FIE-t, kes on esitanud GS1 Estoniale liikmeks astumise Ankeet-avalduse, mille on heaks kiitnud GS1 Estonia ja kellele on väljastatud GS1 Numbrite kasutusõigus.

1.9       "Liikmemaks" on GS1 Estoniale makstav iga-aastane liikmemaks vastavalt GS1 Estonia juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele.

1.10     "Liitumistasu" on GS1 Estoniale makstav ühekordne liitumistasu vastavalt GS1 Estonia juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele.

1.11     "Taotleja“ tähendab isikut, kes on ise või oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu esitanud taotluse GS1 Estonia liikmeks astumiseks ja GS1 Numbrite saamiseks.

1.12     "Toode" tähendab liikme poolt toodetud, vahendatud ja/või müüdavat toodet või teenust ja/või vara ja/või asukohti, mida liige saab GS1 Numbrite abil identifitseerida GS1 Numbrisüsteemis. 

1.13     "Üldtingimused" tähendab liikmelisuse üldtingimusi, mida GS1 Estonia võib vajaduse korral aja jooksul muuta kooskõlas käesolevate Üldtingimustega.

 

2.         Kasutusõiguse andmine

 

2.1       GS1 Estonia annab Liikmele mitteainuõigusliku mitteloovutatava kasutusõiguse GS1 Numbritele.

2.2       GS1 Numbrid on mõeldud kasutamiseks vaid Liikmele, kellele need väljastatud on.

2.3       GS1 Numbrite üleandmine või müük ühelegi teisele isikule ei ole lubatud.

2.4       Liige, kes on loobunud oma liikmelisusest või on ühingust välja arvatud, peab viivitamata lõpetama talle väljastatud GS1 Numbrite edasise kasutamise.

 

3.         Kehtivusaeg

3.1       Käesolevad Üldtingimused jõustuvad GS1 Estonia ja Liikme vahel Alguskuupäeval.
3.2       Allkirjastades Ankeet-avalduse kinnitab Taotleja, et ta on tutvunud ja nõustub käesolevate Üldtingimustega ning GS1 Estonia põhikirjaga.

3.3       Liikmele väljastatud GS1 Numbrite kasutamise õigus algab Alguskuupäeval ja kehtib kuni liikmelisuse lõpetamiseni Üldtingimuste punktis 9 ette nähtud korras.

4.         Liikmemaks

4.1       Liikmel tuleb tasuda GS1 Estoniale iga-aastast Liikmemaksu, mille suurus määratakse vastavalt põhikirjale GS1 Estonia juhatuse otsusega. GS1 Estonia liikmeks astumisel tasutakse GS1 Estonia juhatuse otsusega kehtestatud ühekordne Liitumistasu.

4.2       Liitumistasu ja Liikmemaks tuleb tasuda GS1 Estonia pangakontole GS1 Estonia poolt

esitatud arve saamisest arvel näidatud tähtajaks.

4.3       GS1 Estonial on õigus Liikmemaksu määrasid muuta, teavitades Liiget sellest eelnevalt e-posti teel. Muudetud Liikmemaksu suurusega mittenõustumisel on Liikmel Üldtingimuste punktis 9.2 sätestatud õigus, teavitades GS1 Estoniat vastava õiguse kasutamisest viie tööpäeva jooksul GS1 Estonia poolt teavituse saamisest.

4.4       Kui Liikmele väljastatud GS1 Numbritega märgistatud Tooted on juba müüki jõudnud ajaks, mil liikmelisus lõpetatakse punkti 9 kohaselt, siis on Liige vaatamata liikmelisuse lõpetamisele kohustatud tasuma Liikmemaksuga võrdväärset tasu perioodi eest, mil need Tooted veel müügil on.

4.5       Liikmemaksule ja Liitumistasule ei lisandu käibemaks. Kui vastavalt õigusaktidele tuleb käibemaks siiski lisada, siis GS1 Estonia lisab Liikmemaksule ja Liitumistasule käibemaksu.

 

5.         Liikme tegevus

 

5.1       Liige ei tohi liikmeks oleku ajal või pärast selle lõppemist ei otseselt ega kaudselt teha midagi, mis kahjustab GS1 Estonia mainet või millega rikutakse Intellektuaalomandi õigusi.

5.2       Liige tunnustab GS1 Estonia põhikirjast tulenevat eesmärki ning aktsepteerib GS1 Estonia põhikirjast tulenevat pädevust eesmärgi saavutamiseks.

5.3       Liige kinnitab ja tagab, et vastab kogu Liikmeks oleku aja jooksul kõigile GS1 Estonia põhikirjast tulenevatele nõuetele Liikmete suhtes ning täidab talle GS1 Estonia põhikirjast tulenevaid kohustusi.

5.4       Liikmeks oleku ajal kohustub Liige järgima tehnilisi standardeid, mis on sätestatud GS1 Estonia kasutusjuhendite ja juhistega.

5.5       Liige kohustub GS1 Estoniat koheselt teavitama Liikme nime, kontaktisiku, kontaktandmete ja muude Liikme ja GS1 Estonia vahelise õigussuhte aspektist oluliste asjaolude muutumisest.

 

6.         GS1 Numbrite ja muu Intellektuaalomandi kasutamine

6.1       Liikmel on õigus kasutada GS1 Estonia poolt vaid temale väljastatud GS1 Numbreid seoses tootmise, müügi ja Toote identifitseerimisega, mis on vastavuses

GS1 Numbrisüsteemiga.

6.2       Liikmel ei ole lubatud kasutada:

• GS1 Numbreid, mis on väljastatud GS1 Estonia poolt mõnele teisele isikule;

numbreid, mis näivad nagu oleksid väljastatud GS1 Estonia poolt või mis jäljendavad või on mingil moel eksitavalt sarnased GS1 Numbrisüsteemile;

• GS1 Numbreid, mis on eraldatud GS1 globaalse organisatsiooni poolt GS1 Estoniale ja/või kuuluvad GS1 Numbrisüsteemi, kuid mida ei ole kunagi ühelegi isikule väljastatud.

6.3       Liikmel ei ole lubatud temale väljastatud GS1 Numbreid mingil moel muuta (numbrite järjestust vahetada, juurde lisada jm.)
6.4       Liige on teadlik ja aktsepteerib, et kõik õigused GS1 Numbritele ja sellega seonduvale Intellektuaalomandile kuuluvad GS1 Estoniale või tema litsentsiandjale ning Liige ei tohi käituda viisil, mis võib mis tahes moel kahjustada GS1 Estonia õigusi. GS1 Numbrite ainuomandiõigus on GS1 Estonial või tema litsentsiandjal. Liige ei saa mis tahes õigusi

GS1 Numbritele või sellega seotud Intellektuaalomandile, välja arvatud käesolevates Üldtingimustes sätestatud korras.

6.5       Liige ei tohi kellelegi teisele kasutada või edasi anda temale väljastatud GS1 Numbreid, mis on mõeldud vaid Liikme Toote/teenuse/asukoha identifitseerimiseks.

7.         Intellektuaalomandi õiguste rikkumine

Kui Taotleja või Liige saab teada, et leiab aset GS1 Numbrite või Kaubamärkide Intellektuaalomandi õiguste rikkumine, siis teavitab ta sellest GS1 Estoniat koheselt.

8.         Üldtingimuste muutmine

 

8.1       GS1 Estonial on õigus muuta käesolevaid Üldtingimusi teavitades Liiget sellest e-posti teel.

8.2       Kõik GS1 poolt Liikmele teadaantud muudatused jõustuvad muudatuse vastuvõtmise ajast (kui teatises ei ole määratud hilisemat kuupäeva).

8.3       Üldtingimuste muutmisega mittenõustumisel on Liikmel Üldtingimuste punktis 9.2 sätestatud õigus, teavitades GS1 Estoniat vastava õiguse kasutamisest viie tööpäeva jooksul GS1 Estonia poolt teavituse saamisest.

9.         Liikmelisuse lõpetamine

9.1       GS1 Estonial on õigus lõpetada Liikme liikmelisus ühingus kohe, teatades sellest

Liikmele kirjalikult, kui:

9.1.1    Liige ei maksta tähtajaks ära Liikmemaksu, mis on sätestatud käesolevate Üldtingimustega;
9.1.2    Liige rikub oma kohustusi, mis on sätestatud käesolevate Üldtingimustega;
9.1.3    Välja on kuulutatud Liikme pankrot või Liige lõpetab tegevuse; või

9.1.4    GS1 Estonial lõpevad vajalikud õigused GS1 Numbrite väljastamiseks Eesti Vabariigis.

9.2       Liige võib lõpetada oma liikmelisuse ühingus mis tahes muudel asjaoludel, teatades sellest GS1 Estoniale vähemalt üks kuu kirjalikult ette. Juhul, kui leiab aset selline lõpetamine, ei ole Liikmel õigust tagasi küsida tasutud proportsionaalset osa käimasoleva aasta Liikmemaksust.

 

10.       Liikmelisuse lõpetamise tagajärjed

10.1     Liikmelisuse lõpetamisel lõppevad kõik Liikme õigused seoses GS1 Numbrite kasutamisega ja Liige kohustub koheselt järgima järgmisi nõudeid:
10.1.1  Lõpetab GS1 Numbrite kasutamise kõigil tema poolt toodetavatel ja müüdavatel Toodetel pärast lõpetamise kuupäeva;

10.1.2  Lõpetab igasuguse otsese või kaudse GS1 Numbrite kasutamise ning kõigi sellega seotud Intellektuaalomandi õiguste kasutamise, välja arvatud Toodete puhul, mis toodeti või müüdi enne lõpetamise kuupäeva.

 

11.       Vastutus

 

11.1     GS1 Estonia ei vastuta mistahes varalise või mittevaralise kahju eest, mis Liikmel võib tekkida tulenevalt Üldtingimustest või GS1 Estonia tegevusega seonduvalt, välja arvatud juhul kui GS1 Estonia on otseselt kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

11.2     Igal juhul on GS1 Estonia võimalik vastutus piiratud Liikmemaksu suurusega vastava aasta eest, millal vastutust põhjustav asjaolu saabub.

 

12.       Andmekaitse ja konfidentsiaalsus

12.1     GS1 Estonia kasutab Liikmelt saadud andmeid üldise haldamise eesmärkidel, sealhulgas Liikmete andmebaasi ülesehitamisel ja Liikmemaksu arvete edastamisel. GS1 Estonia võib kasutada neid andmeid Liikmega kontakteerumiseks posti, faksi, e-posti või telefoni teel, et teavitada Liiget GS1 Estonia tegemistest ja arengutest ning Liige nõustub siinkohal, et GS1 Estonia võib Liikmega sel viisil ühendust võtta.
12.2     Liige nõustub, et hoiab konfidentsiaalsena mis tahes teavet GS1 Estonia kohta, mis on omandiõiguslik, äriliselt tundlik ja/või konfidentsiaalne.

 

13.       Lõppsätted

 

13.1     Üldtingimuste üksiku sätte kehtetus ei vabasta pooli Üldtingimuste teiste sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Üldtingimuste või Üldtingimuste teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel.

13.2     Üldtingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

13.3     Üldtingimustest tulenev vaidlus lahendatakse poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.